Biografija

Biografija Dejana Dragovića

-Rođen sam 09.10.1986, godine u Podgorici. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2010. godine, odbranivši rad na temu Evropsko ugovorno pravo.

Govorim engleski jezik i služim se ruskim jezikom.

Član sam Advokatske komore Crne Gore od 2017. godine.

-Stručna znanja i iskustva u advokaturi sticao sam i usvajao radeći kao saradnik u staroj i uglednoj kancelariji GLIŠIĆ iz Beograda gdje sam imao prilika da učestvujem i da se istaknem u složenim pravnim predmetima.

Zbog stečenog znanja i iskustva kao saradnika u advokaturi ja sam advokat koji odlično poznaje procesna i materijalna prava u Crnoj Gori a podjednako i u Republici Srbiji.

-Tokom bavljenja advokaturom stekao sam značajna znanja i vještine u građanskim parnicama, u radnom, krivičnom pravu i  u opštoj praksi.

-Stručna iskustva u radnim odnosima i sporovima sticao sam zastupajući i savjetujući kompanije, gdje sam aktivno učestvovao u radnim sporovima i regulisanju prava i obaveza između poslodavaca i zaposlenih.

Zbog zavidnog znanja i iskustva u oblasti radnih odnosa i iskustva u radnim sporovima ja sam advokat koji je mjerodavan za pravno savjetovanje privrednih subjekata u odnosima sa svojim zaposlenima, kako bi se pravovremeno i efikasno djelovalo u odnosima poslodavac-zaposleni.

Kvalitetno pravno savjetovanje  u regulisanju  radnih odnosa  je od ključnog značaja radi kvalitetnog funkcionisanja privrednih subjekata i uspjeha u poslovanju.

-Zbog stečenog zavidnog znanja i stečene prakse vrlo uspješno pružam usluge pravnog i poslovnog savjetovanja i pravne podrške, kako fizičkim licima tako i preduzetnicima i pravnim licima i kompanijama.

Značajan obim moje pravne prakse  ostvaren je na osnovu preporuka građana i klijenata zadovoljnih mojim uslugama.

Bilo da je klijent fizičko ili pravno lice kao advokat polažem najveću pažnju na komunikaciju sa klijentom, vodeći računa da stručna usluga bude pružena uz sagledavanje svih informacija i bitnih činjenica.

Pružanje usluga pravnog savjetovanja koncipirao sam tako da razumijem i izričite i prećutne potrebe i ciljeve svojih klijenata, da predvidim moguće rizike kako bih formulisao praktična rešenja zasnovana na zakonu a sve u cilju rješenja određenog problema klijenta.

U složenim predmetima u kojima rješavanje zahtijeva višestruke aktivnosti za potrebe klijenta ličnim angažovanjem obezbjeđujem saradnju sa stručnjacima iz raznih drugih oblasti, čime obezbjeđujem klijentu pružanje pored pravnih i druge stručne usluge radi izrade potrebnih analiza i pružanja konačnog stručnog mišljenja.

Pravna mišljenja i savjete mogu pružiti na lokalnim jezicima, kao i na engleskom i ruskom jeziku.

-Kao advokat branilac učestvovao sam  u brojnim krivičnim slučajevima tokom trajanja litija u vremenu velikih političkih tenzija u Crnoj Gori. Tokom perioda izraženih političkih tenzija mnogi građani su lišavani slobode i diskriminisani, ali zbog brzog i efikasnog pristupa i djelovanja mene kao advokata pred Upravom policije i pred raznim tužilaštvima u Crnoj Gori, gotovo svi krivični predmeti zatvoreni su već na samom početku, a osumnjičeni čiji sam ja bio advokat našli su se na slobodi i njihova prava više nisu bila ugrožena.

-Pristup advokatskom poslu i moje osnovne osobine jesu ozbiljnost, analitičnost, srdačnost, pravovremena reakcija i posvećenost u odnosima prema svojim klijentima i rešavanju njihovih slučajeva.

Prema shvatanju mene kao advokata za kvalitetno zastupanje klijenata i stranaka, kvalitetnu saradnju i konačan uspjeh u postupku ili u sporu neophodno je apsolutno povjerenje i kvalitetna komunikacija između klijenta i advokata.

-Prema mišljenju većine svojih klijenata i stranaka kao i većine mojih kolega advokata, ja sam advokat koji je maksimalno odgovoran i koji se krajnje posvećeno bori u cilju ostvarenja prava i pravnih interesa svojih stranaka.

-Advokat Dejan Dragović je uvijek dostupan svojim strankama ali i svim građanima kojima je potrebna stručna pravna pomoć.