Građansko pravo

U oblasti građanskog prava moj odnos prema strankama podrazumijeva razumijevanje, analitičnost i prvenstveno poštovanje lične svere i privatnosti mojih stranaka.

U građansko-pravnim predmetima pružam pravnu pomoć strankama u oblasti porodičnog prava, naslednog prava, stvarnog prava kao i ugovornog prava.

1.Porodično pravo je oblast kojom se regulišu odnosi u porodici, kao i odnosi između porodice i društva. Pravnim normama porodičnog prava regulisana su sledeća  pitanja: pitanje zaključivanja i razvoda braka, odnosi između bračnih drugova, odnosi između roditelja i djece, pravo na zakonsko izdržavanje, usvojenje i starateljstvo.

2.Nasledno pravo kao dio građanskog prava reguliše pitanje raspodjele  imovine nakon smrti. Pravnim normama naslednog prava uređene su oblasti raspravljanja zaostavštine tj. ostavinski postupak, sastavljanje testamenta, zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju, zaključenje ugovora o raspodjeli imovine za života i dr.

3.Stvarno pravo predstavlja dio građanskog prava kojim se reguliše promet stvari, pokretne i nepokretne imovine. Normama stvarnog prava uređuju se instituti  prava svojine, državine, hipoteke i prava službenosti.

4.Obligaciono pravo predstavlja granu prava u opštem sistemu pozitivnog prava. Izvori obligacija odnosno obaveza su: ugovori, prouzrokovanje i naknada štete, sticanje bez osnova(neosnovano obogaćenje), poslovodstvo bez naloga i jednostrana izjava volje.

U vezi prethodno navedenih pravnih oblasti pravnu pomoć pružam u sledećim oblastima:

  • Zastupanje u svim parničnim i vanparničnim postupcima tužilaca i tuženih,
  • Zaključivanje svih vrsta ugovora,
  • Zastupanje u izvršnim postupcima,
  • Zastupanje u postupcima sastavljanja poravnanja,
  • Zastupanje u ostavinskom postupku pred nadležnim notarom,
  • Pravno savjetovanje privrednih subjekata i pravno savjetovanje građana.