Naknada štete

Šteta predstavlja umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja, kao i nanošenje fizičkog bola ili straha drugom licu. Lice koje je prouzrokovalo štetu je štetnik odnosno dužnik naknade štete a oštećeni je povjerilac naknade odnosno lice kome je prouzrokovana šteta.

 

Kada je u pitanju šteta ona može biti:

  1. Materijalna ili imovinska šteta,
  2. Nematerijalna odnosno neimovinska šteta.

 

Materijalna šteta nastaje u slučaju uništenja neke stvari ili u manjoj ili većoj mjeri onemogućavanju upotrebe stvari ili u nekoj smetnji zbog čijeg uklanjanja su potrebni troškovi koji inače ne bi nastali. Radi se o povredi određenog imovinskog interesa. Štetnik je dužan da oštećenom nadoknadi onaj interes koji bi oštećeni imao da se nije dogodio šetni događaj. Materijalna šteta može nastati i u slučaju povrede tuđe fizičke ličnosti, ako je ta povreda povukla nesposobnost za rad ili određene troškove liječenja. Materijalna šteta  kod tjelesne povrede  ili oštećenja zdravlja je: tročkovi liječenja, izmakla dobit i troškovi povećane potrebe usled povrede.

Postoji stvarna materijalna šteta, koja predstavlja neko umanjenje imovine, i postoji izgubljena ili izmakla dobit koju neko osnovano očekuje prema redovnom toku stvari ili posebnim okolnostima a koja dobit je spriječena stetnikovim radnjama. Postoje 3 oblika izmakle dobiti: izmakli prirodni plodovi, izmakli civilni plodovi i izgubljena zarada.

Nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) odnosno nastaje usled pretrpljenih duševnih i fizičkih bolova i straha. Za pretrpljene fizičke bolove sud može, pretrpljeni strah i pretrpljene duševne bolove sud može dosuditi naknadu nematerijalne štete, vodeći računa o značaju povrijeđenog dobra i cilju kome služi ta naknada. Za pretrpljene duševne bolove sud može dosuditi naknadu neimovinske štete samo u zakonom određenim slučajevima.

 

U postupcima naknada šteta pružam pravnu pomoć u oblastima:

  • Naknada štete usled umanjenja imovine,
  • Naknada štete usled izmakle dobiti,
  • Naknada troškova liječenja, izmakle zarade i troškova povećane potrebe usled povrede,
  • Naknada za pretrpljeni i budući fizički bol i strah,
  • Naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog umanjenja životnih aktivnosti, naruženosti, povrede časti i ugleda,
  • Naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog smrti bliskog lica, naročito teškog invaliditeta bliskog lica.