Ustavno pravo

Ustavno pravo je grana prava koja uređuje osnove društveno političkog uređenja, odnosno organizaciju vlasti jedne države i temeljna prava i dužnosti njenih državljana. Ustavno pravo je grana pozitivnog prava  koja uređuje ljudska prava i slobode i sistem vrijednosti i osnovna pitanja organizacije društva i države. Ustavno pravo je kodificirano u obliku pisanog ustava koji predstavlja temeljni pravni akt jedne zemlje, ali njegov izvor mogu biti posebni tzv. Organski zakoni, običaji, ustavne konvencije i sudska praksa.

Osnovni izvor ustavnog prava u jednoj državi je Ustav.

Ustav Crne Gore je najvažniji pravni i najvažniji politički dokument države. Ustav sadrži načelne propise o društvenom, ekonomskom i političkom uređenju države, propisuje prava i obaveze građana,  određuje najviše organe vlasti i njihove međusobne odnose kao i odnose prema nižim organima vlasti i građanima.

Ustav kao najviši pravni akt je u pisanom obliku, a u rijetkim slučajevima postoji i u formi običajnog prava.

Ustav kao najviši pravni akt države reguliše i ekonomsko uređenje države, te na taj način  određuje i politiku države prema ekonomiji i privredi u cjelini.

U oblasti ustavnog prava pružam pravnu pomoć u slučajevima:

  • Podnošenja Ustavnih žalbi Ustavnom sudu Crne Gore,
  • Zaštite prava na suđenje u razumnom roku,
  • Podnošenja Predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.