Radno pravo

Radno pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava.

Radni odnos se uspostavlja radi zadovoljenja potreba vlasnika kapitala i vlasnika radne snage. Predstavlja odnos koji se zasniva na osnovu ugovora o radu između poslodavca i zaposlenog kao odnos između pravnih subjekata. Sadržinu pravnog odnosa čine prava i obaveze njegovih subjekata. Postoji individualni i kolektivni radni odnos. Kod kolektivnog radnog odnosa je pravom uređen odnos između poslodavca i većine zaposlenih, radi utvrđivanja i ostvarivanja kolektivnih radnih prava.

Subjekti radnog odnosa su zaposleni i poslodavac. Zaposleni je fizičko lice koje je u radnom odnosu. Status zaposlenog se stiče ispunjavanjem uslova utvrđenih zakonom a gubi se prestankom radnog odnosa. Poslodavac može biti fizičko i pravno lice, koje je steklo taj status na način propisan zakonom.

Radni odnosi se uređuju posebnim zakonom, koji mora biti u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Svi ovi zakoni moraju biti u skladu sa Ustavom zemlje na koji se radno pravo odnosi i primenjuje. Kolektivni ugovor i pravilnik o radu se zajedno zovu opšti akti i njima se ne mogu dati manja prava od onih utvrđenih zakonom.

Predmet radnog prava je uređivanje prava i obaveza iz radnog odnosa tj. individualni i kolektivni radni odnosi.

Rad se može obavljati dvojako, u radnom odnosu i van radnog odnosa. Rad u radnom odnosu se uspostavlja ugovorom o radu. Rad van radnog odnosa se uspostavlja ugovorom o djelu, ugovorom o zastupanju i dr.

U oblasti radnog prava pružam pravnu pomoć u oblastima:

  • Zastupanje u radnim sporovima,
  • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
  • Zaštita osoba u radnom odnosu,
  • Ostvarivanje prava iz radnog odnosa,
  • Materijalna prava i obaveze iz radnih odnosa,
  • Ostvarivanje prava u postupku pred Fondom PIO Crne Gore.